Elan Valley - Welsh Water - Pethau i'w Gwneud yng Nghymru

Ffeindiwch eich

Antur

Dŵr Cymru

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Iechyd, Lles a Hamdden


Mae nifer gynyddol o Anturiaethau eraill Dŵr Cymru i’w cael ar draws Cymru.

Mae pob un ym mherchnogaeth ac yng ngofal Dŵr Cymru i chi eu mwynhau. Maen nhw’n hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden, sy’n eich ailgysylltu â byd natur a’r dŵr. Mae’r rhain yn rhai o’r lleoliadau mwyaf bendigedig, maen nhw’n cynnig mynediad am ddim ac yn agored trwy gydol y flwyddyn.

Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru nesaf.

Atyniadau Ymwelwyr


Mae Dŵr Cymru’n gweithredu 91 cronfa ddŵr o bob maint, o 2 i 1,026 erw. Mae’r rhain yn cynnwys portffolio o Atyniadau Ymwelwyr o’r enw ‘Anturiaethau Dŵr Cymru’. Hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden ydyn nhw. Maen nhw’n ailgysylltu pobl â dŵr a’r amgylchedd wrth gynnal, amddiffyn a chyfoethogi gwerth ecolegol pob safle.

Dŵr Cymru yw’r mwyaf ond pump o ddeg cwmni dŵr a charthffosiaeth rheoledig Cymru a Lloegr. ‘Cwmni nid-er-elw’ yw Dŵr Cymru sy’n golygu nad oes unrhyw gyfranddeiliaid ganddo. Felly mae’r holl elw yn cael ei ailfuddsoddi yn y busnes er budd y cwsmeriaid.

Cronfa Ddŵr Llandegfedd

Coed y Paen, Pont-y-Pŵl, Sir Fynwy, NP4 0SY

Wrth galon prydferthwch Dyffryn Gwy, cwta 20 milltir o Gaerdydd, Llyn Llandegfedd yw’r lle delfrydol i fwynhau chwaraeon dŵr, pysgota, cerdded, gwylio bywyd gwyllt a chael picnic. Y lle delfrydol i fynd â’ch ci am dro am fod croeso i gŵn fwynhau’r golygfeydd bendigedig o falconi’r bwyty neu orffwys eu pawennau yn y Caffi Coffi Cyflym.

Llyn Llys-y-frân

Heol Clarbeston, Sir Benfro SA63 4RR

Mae Llyn Llys-y-Frân yn cynnig dros 350 erw i ymwelwyr eu crwydro ar droed wrth fynd â’u cŵn am dro, ar gefn beic neu allan ar y dŵr. Mae’r safle’n agored trwy gydol y flwyddyn ac mae’n cynnig mynediad am ddim. Mae’r safle’n cynnig canolfan ymwelwyr a chaffi sydd wedi cael eu hailwampio, canolfan gweithgareddau awyr agored newydd sbon, llwybrau beicio sy’n igam-ogamu trwy’r goedwig a thrac sgiliau pympio newydd. Mae cawodydd, cyfleusterau newid ac ystafelloedd cyfarfod â golygfeydd bendigedig ar gael ar y safle hefyd.

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Heol Llys-faen, Llys-faen, Caerdydd, CF14 0BB

Mae Dŵr Cymru wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid a’r gymuned leol i greu hyb ar gyfer iechyd a lles, wrth amddiffyn a chyfoethogi bioamrywiaeth y safle. Mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yn adnodd naturiol o bwys ecolegol sylweddol ac mae’n cwmpasu dau Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), y naill am ei ffwng cap cwyr a’r llall am yr adar sy’n treulio’r gaeaf yno. Mae sesiynau nofio dŵr agored yn rhan o’r rhaglen chwaraeon dŵr yng Nghronfa Ddŵr Llanisien, sy’n cynnwys hwylio, canŵio caiacio a rhwyf-fyrddio hefyd. Mae ein canolfan ymwelwyr deulawr newydd sbon yn cynnig golygfeydd godidog dros y cronfeydd ynghyd â phrofiad bwyd neilltuol.

Partneriaethau eraill Dŵr Cymru


Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth ag amryw o gymunedau a sefydliadau gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru i greu hybiau ar gyfer hamdden, iechyd a lles. Gan gyfrannu at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac ‘adferiad gwyrdd’ yng Nghymru.

Cronfeydd Dŵr Cwm Lliedi

Llanelli, Sir Gâr. SA14 8BT

Lleolir Cronfeydd Dŵr Cwm Lliedi ar gyfrion Llanelli yn Sir Gâr, ac maen nhw’n lle prydferth a phoblogaidd. Mae Cyngor Gwledig Llanelli wedi mabwysiadu’r safle’n ddiweddar yn rhan o gynllun mabwysiadu cymunedol arloesol.

Cronfeydd Dŵr Lliw

Ger y Felindre, Abertawe SA5 7NH

Mae Cronfeydd Dŵr Lliw yn safle o brydferthwch naturiol eithriadol ac yn rhan o Barc Rhanbarthol y Cymoedd, un o’r ardalodd tirwedd o gymeriad arbennig sy’n diffinio Cymru. Mae caffi, siop fach a thoiledau ar y safle.

Llyn Alaw

Llantrisant, Caergybi. LL65 4TW

Llyn Alaw yw llyn dŵr croyw mwyaf Môn. Mae’r safle o ddiddordeb arbennig i adaryddwyr ac mae’n SoDdGA am yr adar sy’n treulio’r gaeaf yno, corhwyaid, hwyaid llydanbog a’r elyrch gwyllt.

Amgueddfa Gweithfeydd Dŵr Henffordd

Broomy Hill, Henffordd, Sir Henffordd, HR4 0LJ

Casgliad ehangaf y DU o bympiau ac injanau gweithredol o bob rhan o Sir Henffordd, y siroedd cyfagos a Chymru, yr enghreifftiau gweithredol olaf o’u math yw’r rhan fwyaf ohonynt.

Llyn Brianne

Ger Llanymddyfri, SA20 0PG

Mae Llyn Brianne’n un o naw Safle Darganfod Awyr Dywyll o Safon Llwybr Llaethog ym Mynyddoedd Cambria, ac mae awyr y nos yno gyda’r mwyaf tywyll yn Ewrop.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU