Ystâd Cwm Elan - Elan Valley - Welsh Water

Tirwedd Fyw

Ystâd Cwm Elan

Partneriaethau

Yours to explore

Gan Dŵr Cymru

Mae Ystâd Elan ym mherchnogaeth Dŵr Cymru. Breiniwyd rhan helaeth ohoni yn Ymddiriedolaeth Cwm Elan  o dan brydles 999 mlynedd.

Prif swyddogaeth yr ystâd yw darparu cyflenwadau dŵr glân – mae hynny’n golygu bod yr ardal gyfan yn cael ei rheoli mewn ffordd sy’n llesol i’r amgylchedd er mwyn amddiffyn ansawdd y dŵr. Mae’r ardal yn dod o fewn Ardal Amgylcheddol Sensitif (AAS) Bryniau Cambria, mae’n Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) ar gyfer adar gwyllt, mae ganddi Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) o ran ei chynefinoedd, ac mae’r rhan fwyaf o’r tir wedi cael ei ddynodi’n amryw o Safleoedd o Ddiddordeb Arbennig (SoDdGA).

Rydyn ni’n gwerthfawrogi arwyddocâd y dynodiadau hyn ac yn cyflogi tîm o Ofalwyr Cefn Gwlad i gyflawni gwaith mynediad, rheoli a chynnal cynefinoedd, ac er mwyn helpu’r cyhoedd i fwynhau hanes a phrydferthwch naturiol yr ardal.

Mae Cwm Elan yn ardal o harddwch naturiol ond yn un sydd wedi cael ei llunio gan ddyn hefyd. Tirwedd fyw yw hi, i bob un ohonom ei mwynhau a’i diogelu gyda’n gilydd.

Dŵr Cymru Welsh Water

Dŵr Cymru yw’r mwyaf ond pump o ddeg cwmni dŵr a charthffosiaeth rheoledig Cymru a Lloegr. Gyda chyfrifoldeb dros ddarparu cyflenwadau parhaus o ddŵr yfed o safon uchel ar gyfer dros dair miliwn o bobl, ac am gludo’r dŵr gwastraff a gynhyrchir i ffwrdd a’i drin a’i waredu mewn ffordd briodol, rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr i ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf am y gost isaf bosibl.

Mae Dŵr Cymru yn eiddo i Glas Cymru cwmni cyfyngedig drwy warant. Fel cwmni nid-er-elw, nid oes unrhyw gyfranddalwyr gan y cwmni, ac mae’n unigryw yn y sector dŵr a charthffosiaeth am ei fod yn cael ei redeg yn llwyr er budd ei gwsmeriaid.

Os oes gennych ymholiadau am: Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan, yr argaeau a’r cronfeydd, y coetiroedd a Llwybr Cwm Elan, cysylltwch â Dŵr Cymru yn:

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan

Cwm Elan

Rhaeadr Gwy

Powys LD6 5HP

Ffôn: +44 (0)1597 810880

E-bost: elanrangers@dwrcymru.com

Ymddiriedolaeth Cwm Elan

Gynt Ymddiriedolaeth Elan Dŵr Cymru; Rhif Elusen 1001347, sefydlwyd Ymddiriedolaeth Cwm Elan gan Ddŵr Cymru Welsh Water trwy gytundeb â’r Llywodraeth ym 1989. Ei hamcanion yw hybu cadwraeth, mynediad cyhoeddus priodol a lledaenu gwybodaeth am yr ystâd.

Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn gyfrifol am weinyddu’r rhan fwyaf o’r ystâd 72 milltir sgwâr fel landlord 28 o ffermydd a 38 o dai, ac am ffermio wyth bloc o dir mewn llaw (mwy na 7,000 erw i gyd), a chynnal cyfleusterau cyhoeddus, bythynnod gwyliau a’r ystâd yng Nghymoedd Elan a Chlaerwen.

Os oes gennych ymholiadau am dir y bryniau agored (gan gynnwys defaid a gwartheg), Pentref Elan, y ffermydd a’r llety hunanddarpar, cysylltwch ag Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn:

Swyddfa Ystâd Elan

Pentref Elan

Rhaeadr Gwy

Powys LD6 5HP

Ffôn: +44 (0)1597 810449

Ffacs: +44 (0)1597 811276

E-bost: estateoffice@elanvalley.org.uk

I gael rhagor o fanylion am Ymddiriedolaeth Cwm Elan, ewch i’r wefan.

Partneriaethau Eraill

Cambrian Mountains Logo
Celtic Rainforests Logo
Elan Links Logo
Rhayader Tourism Logo
RSPB Logo
Radnorshire Wildlife Trust Logo
Visit Wales Logo
International Dark Sky Association Logo
Mid Wales Tourism Logo
Carad Logo

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU